Tin tức

Là mt chuyên gia vi nhiu kinh nghim trong lĩnh vc lc và x lý nước, Acropore không ch cung cp h thng lc phc v sn xut nước ung đóng chai, nước đá mà còn cung cp rt nhiu sn phm, dch v khác đáp ng yêu cu ca khách hàng.

Nhng sn phm ca Acropore được áp dng rng rãi và đt hiu qu tt trong nhiu ngành công nghip, sn xut và đi sng:

1. X lý nước cho sn xut nước đá: 

Cht lượng nước cp sn xut nước đá ngày nay càng được chú trng đ cho ra sn phm nước đá cht lượng đt đến đ trong tinh khiết, đm bo sc khe người tiêu dùng.

2. X lý nước cho sn xut nước đóng chai: 
N
ước ung đóng chaiđược s dng đ ung trc tiếp và có th có cha khoáng cht và cacbon dioxit (CO2) t nhiên hoc b sung nhưng không phi là nước khoáng thiên nhiênđóng chaivà không được cha đường, các cht to ngt, các cht to hương hoc bt kỳ loi thc phm nào khác. ​​

Ngun nước được s dng đ sn xunước ung đóng chai có th được ly t nhiu ngun: nước máy thành ph, nước ngm, nước mt, thm chí là nước bin. Nhưng quan trng là khâu x lý đu ngun sao cho gim ti trng tp cht mt cách đáng k, đm bo cht lượng thành phm n đnh.

- Sn xut nước ung đóng chai, đóng bình bao gm 3 công đon chính: lc nước đt tiêu chun - chiết rót, đóng np - bo qun thành phm.

- Đ đm bo cho cht lượng ca sn phm, điu đu tiên chính là ngun nước. Nếu tìm được ngun nước có cht lượng tt, s gim chi phi x lý góp phn tăng li nhun thu được.

- Dù ngun nước có cht lượng tt hay không, bn vn phi cn x lý đt tiêu chun trước khi sn xut.

3. ng dng trong x lý nước nuôi trng thy sn

4. X lý nước cho các cơ s sn xut thc phm, nhà hàng, khách sn

5. X nước giếng khoan, nước ngm: Nước ngm được khai thác t tng cha nước dưới đt, cht lượng nước ngm ph thuc vào thành phn khoáng hóa và cu trúc đa tng mà nước thm qua. Do vy, nước chy qua các đa tng cha cát và granit thường có tính axit và cha ít cht khoáng. Khinước ngmchy qua đa tng cha đá vôi thì nước thường có đ cng và đ kim hydrocacbonat khá cao. 

Công ngh x lý nước ngch yếu là kh hàm lượng st, mangan, canxi, magiê.

6. X lý nước cho sn xut thuc, dược phm và m phm: Nước dùng trong dược phm là nước có cht lượng tương đương vi nước ct 1 ln hoc 2 ln. Qui trình cn có h thng kh khoáng vi công ngh trao đi ion hoc quá trình thm thu ngược (màng RO) 

Liên h ngay đ được các k sư công nghip tư vn min phí.